جواب نوشتن صفحه ۱۳۳ فارسی نهم

در این نوشته با جواب نوشتن صفحه ۱۳۳ فارسی نهم همراه شما هستیم.

جواب نوشتن صفحه ۱۳۳ فارسی نهم

۱. از میان گروه کلمه های زیر واژه های نادرست را بیابید و شکل درستشان را بنویسید.

حضم غذا = هضم غذا

حدث و گمان = حدس و گمان

ودا و خداحافظی = وداع و خداحافظی

عظیمت به سیّاره زمین = عزیمت به سیّاره زمین

مالک ستاره گان = مالک ستارگان

۲.  در بند اوّل درس، قید ها را مشخّص کنید.

وقتی – روزی

۳.  با توجّه به کلمه های داخل کمانک، زمان فعل های هر جمله را تغییر دهید و جمله را بازنویسی کنید.

 من شاهکار خود را به آدم های بزرگ نشان داده بودم.

این هواپیما ، با سرعت فوق العادهای داشت  پرواز می کرد.

راز دیگری از زندگی شاهزادۀ کوچک برای من فاش بشود.

۴. جدول صفحۀ بعد را کامل کنید.

۱. غزل، مثنوی، قصیده نوعی ………….. شعری هستند.

۲. یکی از اجزای جمله و به معنی بند است.

۳. دو مصراعی که با هم بیایند.

۴. یکی از عناصر مهمّ داستان

۵. به ادبیات دفاع مقدّس می گویند.

۶. از آن طرف بخوانید نوعی جمله است.

۷. صفت «ادب» و یکی از انواع نوشته

۸. اگر از آن طرف بخوانید مترادف هویدا است.

۹. با فعل اسنادی می آید.

۱۰. ریشۀ فعل

۱۱. نوعی ماضی است.

۱۲. کتاب مشهور مولوی

۱۳. «دوست» به زبان ترکی

۱۴. معمولاً همراه آموزش می آید.

۱۵. حرف ربط.

image 265

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه