در این نوشته با جواب نوشتن صفحه 16 فارسی هفتم همراه شما هستیم.

جواب نوشتن صفحه 16 فارسی هفتم

1. واژه صحیح را با توجّه به معنی جمله در جای خالی قرار دهید.

الف) مسلمانان دو ماه محرّم و ….صفر….. را گرامی می دارند.

ب) هیچ کس او را نمی شناسد؛ او در اینجا …..غریب…… است.

2. با حروف زیر، چهار کلمه بنویسید که ارزش املایی داشته باشد.

م، ح، ر، ز، ت، ی

مزیّت – حرمت – رحمت – زحمت – تمیز

برچسب شده در: