در این نوشته با جواب نوشتن صفحه 22 فارسی هفتم همراه شما هستیم.

جواب نوشتن صفحه 22 فارسی هفتم

1. کلمه ها و ترکیب های مهمّ املایی درس را بنویسید.

خستگی ناپذیر – طبیعت – غرق – معرفت – زلال – عظمت – غرقه شکوه – اعجاز – کشتزار – سرسبز – صحرا – نشاط – ساقه – حق شناس – نهال – وداع – معصوم – تلخیص

2. برای هر کلمه، یک هم خانواده بنویسید.

اعجاز ← معجزه                    غرق ← غریث

نقطه ← نقاط                           معصوم ← عصمت

3. در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؛ آنها را پیدا کنید و شکل صحیح آنها را بنویسید.

کودکان پر نشاط گل بوته ها و نوجوانان امیدوار زرّت ها در گوش نسیم عامین می گفتند و من با قرور و مهربانی و خشنودی، باغ و سحرا را تماشا می کردم.

جواب:کودکان پر نشاط گل بوته ها و نوجوانان امیدوار «زرّت ها» ← «ذرّت ها» در گوش نسیم «عامین» ← «آمین» می گفتند و من با «قرور» ← «غرور» و مهربانی و خشنودی، باغ و «سحرا» ← «صحرا» را تماشا می کردم

برچسب شده در: