جواب نوشتن صفحه ۲۸ فارسی نهم

در این نوشته با جواب نوشتن صفحه ۲۸ فارسی نهم همراه شما هستیم.

جواب نوشتن صفحه ۲۸ فارسی نهم

۱. در میان کلمه های زیر، هم خانواده کدام واژه ها در متن درس به کار رفته است؛ آنها را بیابید و بنویسید:

غنی، حجّت، یوم، مغتنم، مبصر، احتیاج، صبور، دوام، مساعی، سعید

غنی: غنیمت               حجّت: ……………….      یوم: ایام           مغتنم: غنیمت                مبصر: بصیرت

احتیاج: محتاج                صبور: ……………….       دوام: ……………….        مساعی: سعی               سعید: ……………….

۲. در بیت زیر کنایه ها را مشخّص کنید و معنی آنها را بنویسید.

مپیچ از ره راست بر راه کج             چو در هست، حاجت به دیوارنیست

از راه راست پیچیدن کنایه از منحرف شدن

به راه کج رفتن کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن.

۳.  با ذکر دلیل گونه های پرسش زیر را مشخص کنید .

که تواندکه دهد میوه الوان از چوب؟       یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟

خار بر پشت زنی زین سان گام             عزّتت چیست ؟ عزیزیت کدام ؟

هر شب که روی به جامه خواب            کن نیک تأمل اندر این باب

کان روز، به علم تو چه افزود؟              وز کرده خود، چه برده ای سود؟

بیت اوّل)

مصراع اوّل: پرسش انکاری                       مصراع دوم: پرسش انکاری

شاعر تأکید سؤالی دارد یعنی به جز خدا چه کسی توانایی دارد تا از چوب خشک میوه های رنگارنگ خلق کند.

مصراع دوم هم شاعر بر نکته ای دیگر تأکید می کند و می گوید به جز خدا کسی توانایی خلق گل های رنگارنگ را از بین خارها ندارد.

بیت دوم)

پرسش معمولی: قهرمان داستان از یکدیگر سؤالی می پرسند که نیاز به پاسخ دارد.

بیت سوم و چهارم)

مصراع اوّل: پرسش معمولی                     مصراع دوم: پرسش معمولی

چون سؤال ها برای پاسخ داده پرسیده شده اند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه