در این نوشته با جواب نوشتن صفحه 35 فارسی نهم همراه شما هستیم.

جواب نوشتن صفحه 35 فارسی نهم

1. حرف های جدول را به گونه ای به هم بپیوندید که واژه هایی از متن درس به دست آید.

جواب نوشتن صفحه 35 فارسی نهم
جواب نوشتن صفحه 35 فارسی نهم

حروف پشت سر هم جدول: طریقت، ذوق، مصائب، خصال

حروف جدا از هم جدول: خصلت، سلامت، واقع، خوب و …

2. کلمۀ مناسب را با توجّه به جمله، انتخاب کنید.

الف) تنهایی یکی از …..سنگین ترین….. مصائب است.

ب) یار بد، …..بدتر….. بوَد از مار بد.

ج) سقفی بی ستون و این …..عجب ترین….. است.

د) میهن ما …..زیباتر….. از هر کشور دیگر جهان است.

3. دو نمونه پرسش انکاری از درس های پیشین بیابید و بنویسید.

1) که تواندکه دهد میوه الوان از چوب؟            یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟

2) دیدار یار غایب دانی چه ذوقی دارد؟               ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد

4. مفهوم کلّی حکایت زیر را در یک بند بنویسید.

یکی از بزرگان، پارسایی را گفت: »چه گویی درحقِ فلان عابد که دیگران درحقِ وی به طعنه، سخن ها گفته اند«.

گفت: «بر ظاهرش، عیب نم یبینم و در باطنش، غیب نمی دانم«.

درباره دیگران زود قضاوت نکنیم، حرف های دیگران را ملاک قضاوت خود قرار ندهیم. روی عیب های دیگران تکیه نکنیم و…

برچسب شده در: