جواب نوشتن صفحه 35 فارسی هفتم

در این نوشته با جواب نوشتن صفحه 35 فارسی هفتم همراه شما هستیم.

جواب نوشتن صفحه 35 فارسی هفتم

1. در بند چهارم درس «فعل» ها را مشخّص کنید و بنویسید.

باز پس گرفته بودند – بود – آمد – گفت – تفاوت کرده است – می گفت – باور نمی کرد – بتوانند – درست کرده بودند – پس بگیرند

2. با توجّه به معنی و مفهوم جمله، گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف) اینها چرا ……صلاح……. و پاکدامنی و پارسایی جوانان را نمی بینند؟

ب) بحمداللهّ برخورداری از میلیون ها جوان دختر و پسر …….مایه…… افتخار برای ملّت ماست

3. برای هر یک از واژه های زیر، یک هم خانواده بنویسید.

مقتدر ←                                    متعال ← نظام ←                                      متخصّص ←

مقتدر ← اقتدار – مقتدر 

متعال ← تعالی – عالی

نظام ← منظّم – نظم                                 

متخصّص ← تخصّص – اختصاص

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

1 دیدگاه ها

+ارسال دیدگاه