در این نوشته با جواب نوشتن صفحه 35 فارسی هفتم همراه شما هستیم.

جواب نوشتن صفحه 35 فارسی هفتم

1. در بند چهارم درس «فعل» ها را مشخّص کنید و بنویسید.

باز پس گرفته بودند – بود – آمد – گفت – تفاوت کرده است – می گفت – باور نمی کرد – بتوانند – درست کرده بودند – پس بگیرند

2. با توجّه به معنی و مفهوم جمله، گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف) اینها چرا ……صلاح……. و پاکدامنی و پارسایی جوانان را نمی بینند؟

ب) بحمداللهّ برخورداری از میلیون ها جوان دختر و پسر …….مایه…… افتخار برای ملّت ماست

3. برای هر یک از واژه های زیر، یک هم خانواده بنویسید.

مقتدر ←                                    متعال ← نظام ←                                      متخصّص ←

مقتدر ← اقتدار – مقتدر 

متعال ← تعالی – عالی

نظام ← منظّم – نظم                                 

متخصّص ← تخصّص – اختصاص

برچسب شده در: