جواب نوشتن صفحه 41 فارسی هفتم

در این نوشته با جواب نوشتن صفحه 41 فارسی هفتم همراه شما هستیم.

جواب نوشتن صفحه 41 فارسی هفتم

1. پنج جمله از متن درس « زیبایی شکفتن » را انتخاب کنید و نهادهای آن را بنویسید.

1) دوران نوجوانی ، دوران شور وشوق وشکوفایی است .

2) نوجوانی ، دوره ی انتقال از کودکی به بزرگ سالی است .

3) رابطه و رفتار ما با خود ، خانواده و دوستان بسیار مهم است .

4) دوست خوب ، کیمیا است .

5) این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند

2. برای هر یک از واژه های زیر، دو هم خانواده بنویسید.

مثل ← مثال – امثال        نظر ← ناظر – مناظره       جاری ←  جریان – مجری

3. واژه های زیر را مانند نمونه، کامل کنید.

خسته + ی ← خستگی

آهسته + ی ← آهستگی

زنده + ی ← زندگی

شکفته + ی ← شکفتگی

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه