در این نوشته با جواب نوشتن صفحه 41 فارسی هفتم همراه شما هستیم.

جواب نوشتن صفحه 41 فارسی هفتم

1. پنج جمله از متن درس « زیبایی شکفتن » را انتخاب کنید و نهادهای آن را بنویسید.

1) دوران نوجوانی ، دوران شور وشوق وشکوفایی است .

2) نوجوانی ، دوره ی انتقال از کودکی به بزرگ سالی است .

3) رابطه و رفتار ما با خود ، خانواده و دوستان بسیار مهم است .

4) دوست خوب ، کیمیا است .

5) این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند

2. برای هر یک از واژه های زیر، دو هم خانواده بنویسید.

مثل ← مثال – امثال        نظر ← ناظر – مناظره       جاری ←  جریان – مجری

3. واژه های زیر را مانند نمونه، کامل کنید.

خسته + ی ← خستگی

آهسته + ی ← آهستگی

زنده + ی ← زندگی

شکفته + ی ← شکفتگی

برچسب شده در: