در این نوشته با جواب نوشتن صفحه 95 فارسی هفتم همراه شما هستیم.

جواب نوشتن صفحه 95 فارسی هفتم

1. زمان فعل های زیر را مشخّص کنید.

خواهم رفت : آینده               می نویسند : حال                گرفته بودی : گذشته

    شنیدیم : گذشته                  نشسته بودید : گذشته           آمدند : حال

٢ پیام، قافیه و ردیف را در « قطعه زیر » بنویسید.

برزگری پند به فرزند داد                        کای پسر این پیشه پس از من توراست

هر چه کُنی کشت، همان بدْرَوی              کار بد و نیک چو کوه و صداست

پیام = نتیجه کارها و رفتارهای ما به خودمان باز می گردد

قافیه = را ، صدا

ردیف = است (ست)

٣ با توجّه به متن درس، جای خالی را با کلمه مناسب، پرکنید.

معلّم با همان ….لحن…. گرمش ادامه داد: «خیلی عالی است».

اگر با او همسفر می شدی در طول راه ….تلاوت…. زیبای قرآن او را می شنیدی.

۴. در متن زیر غلط های املایی را پیدا کنید و شکل درست آنها را بنویسید.

مهم این است که در مقابل سختی ها «تصلیم» ← «تسلیم» نشد. اگر انسان در برابر دشواری ها

بایستد، بر آن چیره می شود، البتّه باید «سبر و تاقت» ← «صبر و طاقت» را از دست نداد و هیچ گاه

ناسپاسی نکرد.

برچسب شده در: