در این نوشته با جواب نگارش صفحه 101 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 101 نگارش ششم

1. عبارت های زیر را مانند نمونه، به نثر ساده ی امروز، برگردانید.

از دروغ گفتن دور باش چون

            نثر کهن                                                                         نثر ساده ی امروز

الف) نخست کسی، من باشم که بدو گروم.              من نخست فردی باشم که به او ایمان آورم.

ب) نیکویی گویید و زینهار بدی نکنید.                     سخن خوب بگویید و آگاه باشید تا بدی نکنید.

پ) راست گفتن پیشه کنید.                                  همیشه به راستگویی بپردازید.

2. عبارت زیر را در یک بند، کامل کنید

از دروغ گفتن دور باش چون … دروغ هایی بزرگ از دروغ های کوچک آغاز می شوند و هر دروغ با خود دروغ های دیگر به دنبال خواهد آورد . وقتی نام انسان به دروغ گویی شهره شود راست او نیز دروغ پنداشته شود .

برچسب شده در: