در این نوشته با جواب نگارش صفحه 102 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 102 نگارش سوم

به موضوع «آب» فکر کن. آن را به موضوع های کوچک تر تقسیم کن. یک موضوع را انتخاب کن و در مورد آن، یک بند بنویس. در نوشتن جمله ی موضوع، دقت کن.

موضوع کلّی: آب

موضوع کوچکتر: زلالی آب

وقتی در باغ و طبیعت آب را می بینیم زلالی آب ما را محو خود می کنید. آب مایه ای زلال و با ارزش است. اگر این مایه ی حیات نباشد باعث بروز برخی مشکلات می شود که اغلب بسیار مشکلات بزرگی هستند مانند مرگ تدریجی انسان ها و از بین رفتن جنگل ها و مراتع و حیوانات دیگر می شود. آب مهم ترین مایع زندگی است و اگر آب نبود هیچ کدام ما وجود نداشتیم بنابراین باید در حفظ زلالی و تمیری آب کوشا باشیم.

برچسب شده در: