در این نوشته با جواب نگارش صفحه 102 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 102 نگارش چهارم

انشایی بنویسید که چهار بند داشته باشد. موضوع انشا «پاییز» است. ابتدا بند مقدّمه را بنویسید. سپس برای موضوع کلّی «پاییز» دو موضوع کوچک تر بنویسید تا موضوع هر یک از دو بند بعدی متن باشند. در پایان بند نتیجه گیری را بنویسید.

موضوع هر بند را بنویسید.

موضوع: پاییز

بند دوم: طبیعت در پاییز

بند سوم: باز شدن مدرسه

پاییز فصلی که چهارمین دخت سال آن را پدید اورده فصلی که در آن طبیعت رنگی دیگر به خود می گیرد و متحوّل می شود؛ این تحوّل برای دانش آموزان هم هست و فصل باز گشایی مدارس است

پاییز انگار عاشق رنگ زرد و قرمز است قلمش را برمی دارد و لباس درختان را عوض می کند رخت سبزشان را به دست تابستان امانت می دهد و لباس زرد و قرمزی که خودش دوخته را به تنشان می کند.

در این فصل زیبا و هم زمان با برگ ریزان؛ بچه های زیادی هم وارد فصل جدیدی از زندگیشان می شوند؛ فصل مدرسه. شروعی برای تلاش کردن و افزایش دادن آگاهی شان.