جواب نگارش صفحه ۱۲ نگارش سوم


haladars مهر 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب نگارش صفحه ۱۲ نگارش سوم

در این نوشته با جواب نگارش صفحه 12 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 12 نگارش سوم

الف) به تصویر ها نگاه کن و درباره ی هریک از آن ها، دو جمله بنویس.

الف) 1- دانش آموزان پایه ی سوم برای رفتن به پارک با نظم از دبستان خارج شدند.

2- آن ها به همراه مربی خود سوار اتوبوس شدند.

1- پس از رسیدن به پارک، دانش آموزان یکی یکی از سرویس پیاده شدند.

2- دانش آموزان مواظب بودند به گل ها و درختان صدمه نزنند.

1- دانش آموزان به همراه مربی خود در قسمت های مختلف پارک حرکت کردند.

2- همه ی دانش آموزان به حرف های مربی خود گوش می دادند و طبیعت را تماشا کردند.

ب) جمله های بالا را به ترتیب کنار هم بنویس.

ب) دانش آموزان پایه ی سوم برای رفتن به پارک با نظم از دبستان خارج شدند. آن ها به همراه مربی خود سوار اتوبوس شدند. پس از رسیدن به پارک، دانش آموزان یکی یکی از سرویس پیاده شدند. دانش آموزان مواظب بودند به گل ها و درختان صدمه نزنند. دانش آموزان به همراه مربی خود در قسمت های مختلف پارک حرکت کردند. همه ی دانش آموزان به حرف های مربی خود گوش می دادند و طبیعت را تماشا کردند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه