در این نوشته با جواب نگارش صفحه 12 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 12 نگارش سوم

الف) به تصویر ها نگاه کن و درباره ی هریک از آن ها، دو جمله بنویس.

1- دانش آموزان پایه ی سوم برای رفتن به پارک با نظم از دبستان خارج شدند.

2- آن ها به همراه مربی خود سوار اتوبوس شدند.

1- پس از رسیدن به پارک، دانش آموزان یکی یکی از سرویس پیاده شدند.

2- دانش آموزان مواظب بودند به گل ها و درختان صدمه نزنند.

1- دانش آموزان به همراه مربی خود در قسمت های مختلف پارک حرکت کردند.

2- همه ی دانش آموزان به حرف های مربی خود گوش می دادند و طبیعت را تماشا کردند.

ب) جمله های بالا را به ترتیب کنار هم بنویس.

دانش آموزان پایه ی سوم برای رفتن به پارک با نظم از دبستان خارج شدند. آن ها به همراه مربی خود سوار اتوبوس شدند. پس از رسیدن به پارک، دانش آموزان یکی یکی از سرویس پیاده شدند. دانش آموزان مواظب بودند به گل ها و درختان صدمه نزنند. دانش آموزان به همراه مربی خود در قسمت های مختلف پارک حرکت کردند. همه ی دانش آموزان به حرف های مربی خود گوش می دادند و طبیعت را تماشا کردند.

گام به گام صفحات دیگر درس محله ما

برچسب شده در: