در این نوشته با جواب نگارش صفحه 12 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 12 نگارش ششم

1. با کلمات زیر، متنی مناسب در چند سطر بنویسید.

بهار، سوسن، نرگس ، لاله زار ، بید، بلبل

1. زمانی که فصل بهار می رسد از طبیعت انتظار سرسبزی و روییدن گل هایی چون سوسن و نرگس

داریم. با حضور در لاله زار اولین تصویری که در ذهنمان تداعی می شود چهره ی نورانی شهدا ست و با

شنیدن نغمه های بلبلان است که رسیدن فصل بهار را جشن میگیریم وباید همیشه بدانیم که خداوند

خالق تمامی مخلوقات است

2. داستان زیر را تا یک بند، ادامه دهید.

امروز شاخه ی دیگری از درخت توت شکست و بر زمین افتاد. درخت توت، آهی کشید و به درخت ‘

بید در آن سوی باغ، که کودکان، کاری به کارش نداشتند، خیره شد ………………………

خیره شد وبا خود گفت به راستی که سرنوشت کدام یک از ما بهتر است من که میوه می دهم و مورد

ستم قرار می گیرم یا درخت بید همسایه کهبار و بر ( میوه ) نمی دهد ولی در طرف دیگر باغ به ظاهر

آسوده امّا در واقع در تنهایی خود به سر می برد.

برچسب شده در: