در این نوشته با جواب نگارش صفحه 17 نگارش سوم همراه شما هستیم.

به این تصویر ها نگاه کن و درباره ی موضوع آن ها، یک بند ینویس.

پاسخ: دو لک لک تصمیم گرفتند بالای دودکش ساختمانی لانه ی خود را بسازند. آن ها با کمک هم و با جمع کردن شاخه های نازک درختان، کم کم لانه را ساختند و با هم در آنجا زندگی کردند.

برچسب شده در: