در این نوشته با جواب نگارش صفحه 24 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 24 نگارش چهارم

به «جمله های موضوع» زیر دقّت کنید. موضوع کلّی و موضوع کوچکترِ آن را بنویسید.

الف) آلودگی هوا دلایلی دارد.

موضوع کلی: آلودگی هوا

موضوع کوچک تر: علّت آلودگی هوا

ب) پرچم ایران سه رنگ است.

موضوع کلی: پرچم ایران

موضوع کوچک تر:رنگ های پرچم

پ) جانوران بر دو دسته اند.

موضوع کلی: جانوران

موضوع کوچک تر: دسته بندی جانوران

گام به گام قسمت های دیگر درس راز نشانه ها