در این نوشته با جواب نگارش صفحه 30 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 30 نگارش چهارم

الف) بند زیر را با دقّت بخوانید و « جمله ی موضوع» آن را بنویسید. موضوع کلی و کوچکتر جمله ی موضوع را مشخّص کنید و درباره ی جمله های دیگر بند در گروه گفت وگو کنید.

«دیروز به کتابخان هی مسجد رفتم. سالن کتابخانه کاملا ساکت بود. تعدادی میز و صندلی در آن دیده م یشد و چند نفر مشغول مطالعه بودند. دور تا دور سالن پر از قفسه های کتاب بود. قفسه ها چهار ردیف داشتند و کتاب ها با نظم خاصّی در آنها چیده شده بودند. بعضی از کتاب ها بزرگ بودند و برخی کوچک، رنگ های متفاوت جلد کتاب ها، نظرم را به خود جلب کرد. کتابی برداشتم و پشت یکی از میزها نشستم و شروع به خواندن آن کردم.»

جواب:

جمله ی موضوع: دیروز به کتابخانه ی مسجد رفتم

موضوع کلی: کتابخانه مسجد

موضوع کوچک تر: اجزای کتابخانه

ب) به یک شیء با دقّت نگاه کنید. سپس اجزای آن را توصیف کنید. مثلاً به دفترچه ی خود، کلاستان و یا نقشه و تصویری که روی دیوار نصب شده است، خوب نگاه کنید و یک بند توصیفی بنویسید.

من دیروز همراه دوستم به مدرسه رفتم. مدرسه ی ما  یک بوفه ی بزرگ دارد در انجا کلی قفسه است و هر کدام پر از خوراکی های خوشمزه سمت راست کیک ها و کلوچه ها و سمت چپ قفسه های پر از بیسکوییت و شکلات درگذشته همیشه جلوی در بوفه صفی طولانی پر از بچه های گرسنه بود  ولی امسال به خاطر کرونا دیگر صفی وجود ندارد.

گام به گام قسمت های دیگر درس ارزش علم