در این نوشته با جواب نگارش صفحه 30 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 30 نگارش چهارم

الف) بند زیر را با دقّت بخوانید و « جمله ی موضوع» آن را بنویسید. موضوع کلی و کوچکتر جمله ی موضوع را مشخّص کنید و درباره ی جمله های دیگر بند در گروه گفت وگو کنید.

«دیروز به کتابخان هی مسجد رفتم. سالن کتابخانه کاملا ساکت بود. تعدادی میز و صندلی در آن دیده م یشد و چند نفر مشغول مطالعه بودند. دور تا دور سالن پر از قفسه های کتاب بود. قفسه ها چهار ردیف داشتند و کتاب ها با نظم خاصّی در آنها چیده شده بودند. بعضی از کتاب ها بزرگ بودند و برخی کوچک، رنگ های متفاوت جلد کتاب ها، نظرم را به خود جلب کرد. کتابی برداشتم و پشت یکی از میزها نشستم و شروع به خواندن آن کردم.»

جواب:

جمله ی موضوع: دیروز به کتابخانه ی مسجد رفتم

موضوع کلی: کتابخانه مسجد

موضوع کوچک تر: اجزای کتابخانه

ب) به یک شیء با دقّت نگاه کنید. سپس اجزای آن را توصیف کنید. مثلاً به دفترچه ی خود، کلاستان و یا نقشه و تصویری که روی دیوار نصب شده است، خوب نگاه کنید و یک بند توصیفی بنویسید.

من دیروز همراه دوستم به مدرسه رفتم. مدرسه ی ما  یک بوفه ی بزرگ دارد در انجا کلی قفسه است و هر کدام پر از خوراکی های خوشمزه سمت راست کیک ها و کلوچه ها و سمت چپ قفسه های پر از بیسکوییت و شکلات درگذشته همیشه جلوی در بوفه صفی طولانی پر از بچه های گرسنه بود  ولی امسال به خاطر کرونا دیگر صفی وجود ندارد.