در این نوشته با جواب نگارش صفحه 35 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 35 نگارش ششم

1. بیت زیر را به نثر ساده باز نویسی کنید

خروشید و جوشید و برکند خاک                         ز سمش زمین شد همه ، چاک چاک

(رخش) شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه حمله سمش را بر زمین کوبید و زمین زیر پایش را کند .

2. برای موفّقیت در زندگی، به نظرتان چه خان هایی پیش رو دارید؟

تلاش و کوشش برای موفقیت

صبر و شکیبایی در مقابل سختی ها

امید به آینده و ناامید نشدن از شکست ها

3. یک نمونه مبالغه از متن درس ذکر کنید و آن را توضیح دهید.

بزد تیغ و بنداخت از بر سرش     فروریخت خون چون رود از برش

هنگامی که سر اژدها قطع می شود شاعر خارج شدن خون از بدن اژدها را به دلیل حجم زیاد خون به جاری شدن رود تشبیه کرده است

برچسب شده در: