در این نوشته با جواب نگارش صفحه 36 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 36 نگارش چهارم

الف) بند زیر را با دقّت بخوانید و «جمله ی موضوع» آن را بنویسید. موضوع کلّی و کوچکتر جمله ی موضوع را مشخّص کنید و درباره ی جمله های دیگر بند، گفت وگو کنید.

«استخر بسیار زیبا بود. آب از فوار ههای آن تا ارتفاع زیادی بالا می رفت و با سر و صدا به روی سطح استخر می ریخت. نسیم، قطره های ریز آب را به سویی می برد. قوهای سفیدی بر پهنه ی آب شنا می کردند. بعضی از آنها مثل قایقی کوچک، آرام بر سینه ی آب حرکت می کردند. بعضی ها سرهایشان را زیر آب می بردند و بیرون می آوردند. بعضی ها نیز با هم بازی می کردند.»

جمله ی موضوع: استخر بسیار زیبا بود

موضوع کلی: استخر

موضوع کوچک تر: فوّاره های استخر

ب) یک بند توصیفی درباره ی «مادر» بنویسید. به این فکر کنید که مادر شبیه چیست.

بند توصیفی برای مادر:

مادر من مهربان ترین کسی است که تا بحال دیدم. من همیشه تصور می کنم که او فرشته ایست که اشتباهی به زمین آمده تا با دستان مهربانش که شبیه دو بال فرشته است مرا در آغوش بگیرد؛ و با دوچشم سیاهش که مانند دو گوی درخشان است به من دلگرمی دهد.