در این نوشته با جواب نگارش صفحه 37 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 37 نگارش پنجم

تجربه‌ی شنیدن کدام یک از صداهای زیر را دارید؟ احساس خود را از شنیدن آن، بنویسید.

صدای وزش باد پاییزی

صدای مادر بزرگ

صدای سرود ملّی

صدای زنگ آخر

صدایی که قبلاً شنیده اید و آن را دوست دارید

موضوع : صدای مادر بزرگ

” ننه، حالت خوبه؟” با این صدا به خودم آمدم، باز شوق و شادی ناشی از این صدا تمام وجودم را فرا گرفت. باز غرق در افکار خود شده بودم که صدای مادرجان (من به مادر بزرگم، مادرجن می گویم) که گفت: ” ننه، رضا حالت خوبه؟ چیه تو فکری؟” دوباره من را از افکارم بیرون آورد. جواب دادم: نه مادرجان، حالم خوبه، داشتم به امتحان فردا فکر می کردم. مادرجان با همان صدای آرام و پر از مهر خود گفت: پاشو ننه، پاشو، خودتو با این افکار اذیّت نکن. به جاش برو درساتو بخون تا فردا نمره‌ی خوبی بگیری. من که همیشه از شنیدن صدای مادرجانم خوشحال می شدم و امید می گرفتم، گفتم: چشم و شروع به درس خواندن کردم.

گام به گام قسمت های دیگر درس سرود ملی

برچسب شده در: