در این نوشته با جواب نگارش صفحه 43 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 43 نگارش چهارم

الف) بند زیر را با دقّت بخوانید و «جمله ی موضوع» آن را بنویسید. موضوع کلی و کوچکتر جمله ی موضوع را مشخّص کنید و درباره ی جمله های دیگر بند در گروه گفت و گو کنید.

«می خواهم خاطره ی اوّلین روز مدرسه ام را برایتان تعریف کنم. آن موقع هفت ساله بودم. یک روز صبح زود دست در دست مامان به مدرسه رفتم. مدرسه ی ما یک حیاط بزرگ و قدی می داشت. همینقدر یادم هست که صف های بچّه ها تشکیل شد و من در صف کلاس اوّلی ها قرار گرفتم. مامان جلوی در مدرسه کنار والدین دیگر ایستاده بود و به من نگاه می کرد. من هم دائم او را نگاه می کردم که مبادا از آنجا برود. ناگهان دیدم مامان نیست. هر طرف را که نگاه کردم، او را ندیدم. فهمیدم که رفته است و شروع به گریه کردم. یکی از معلم ها که اشک های مرا دید با محبتّ دستم را گرفت و به سمت کلاس برد. او با من صحبت می کرد و مثل مامانم بسیار مهربان بود.»

جواب: جمله ی موضوع: می خواهم خاطره‌ی اولین روز مدرسه ام‌ را برایتان تعریف کنم

موضوع کلی: مدرسه

موضوع کوچک تر: اولین روز مدرسه

ب) یک بند روایتی درباره ی سفر به مشهد، یا هر موضوع دیگری که می خواهید، بنویسید.

می خواهم داستان مسابقه ی نهایی فوتبال محله مان را برایتان بگوییم. این داستان مربوط به تابستان گذشته است؛ یک روز بچّه های محله‌ ی پایین به کوچه ما امدند و هی بازی مان را مسخره می کردند و می گفتند: «شما ک بازی بلد نیستید》من و دوستانم تصمیم گرفتیم با آنها بازی کنیم. بعد از یک ساعت بازی سخت بالاخره آن ها را شکست دادیم. و من خیلی خوشحال شدم.