در این نوشته با جواب نگارش صفحه 44 نگارش ششم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

1. متن زیر را تا یک بند ادامه دهید.

وطنم را دوست دارم… چون وطنم زیباست. چون وطنم تاریخی کهن دارد. چون‌که شهیدان زیادی به‌جهت حفظ این دیار خون خود را اهدا کردن و …

گام به گام سایر صفحات درس ای وطن

برچسب شده در: