در این نوشته با جواب نگارش صفحه 45 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 45 نگارش سوم

بند های زیر را بخوان و برای هر یک، موضوع مناسب بنویس.

1- موضوع: …………….

فاطمه دفتر نقاشی اش را باز کرد. او می خواست یک نقاشی قشنگ بکشد و آن را کنار عکس پدر بگذارد. عکس پدر توی تاقچه بود. پدر جلوی مسجد خرمشهر ایستاده بود و لبخند میزد. خانه های اطراف او ویران شده بودند. فاطمه با خودش گفت: «چطور است عکس پدر را بکشم.» بعد خوب به عکس پدر نگاه کرد. پدر تفنگ داشت. قمقمه داشت. سربند داشت و پوتین پوشیده بود.

جواب: رزمنده، نقاشی قشنگ

2- موضوع: …………….

مدرسه های امروزی در ایران، از حدود صد و پنجاه سال پیش پدید آمده اند. ابتدا تعدادشان کم بود. چون مردم به مکتب خانه عادت داشتند، آن را بهتر از مدرسه می دانستند. کم کم به تعداد مدرسه ها اضافه شد و کتاب های درسی نوشته شد. از آن زمان، مدرسه ها تغییر زیادی کرده اند و باز هم تغییر خواهند کرد.

جواب: تاریخچه ی مدرسه

برچسب شده در: