در این نوشته با جواب نگارش صفحه 51 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 51 نگارش پنجم

یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و با استفاده از «روش مقایسه»، سه بند درباره‌ی آن بنویسید.

شیوه‌ی دفاع از میهن در زمان گذشته و امروز

شیوه‌ی دید و بازدیدهای نوروزی در گذشته و امروز

وسیله‌ی گرم کردن خانه ها در گذشته، امروز و فردا

وسایل سفر در گذشته، امروز و فردا

نوع بازی های کودکان در روزگار گذشته و امروز

موضوع : نوع بازی های کودکان در روزگار گذشته و امروز

امروزه دست هر کودک، نوجوان یا جوانی یک موبایل دیده می شود که با آن بازی می کند یا در هر خانه ای بالأخره یک کامپیوتر وجود دارد که با ان بازی های رایانه‌ای انجام می دهند. از پدرم درباره بازی‌های زمان قدیم پرسیدم.

فوتبال در کوچه پس کوچه‌ها، والیبال، الک دولک، کارت بازی، تیله بازی و چند تا بازی دیگر را نام برد و آهی از ته دل کشید و دوباره گفت: بازی های امروزی بدون تحرّک است و باعث مریضی می شود مثل چاقی، ضعیفی چشم و …. ولی گذشته بازی ها با تحرّک بود و در فضای آزاد انجام می شد. بچّه ها با هم بازی می کردند و صمیمی می شدند و مثل امروز بچّه‌ها منزوی نبودند.

گام به گام قسمت های دیگر درس نام آوران دیروز ، امروز ، فردا

برچسب شده در: