در این نوشته با جواب نگارش صفحه 60 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 60 نگارش ششم

1. متن زیر را تا سه سطر ادامه دهید.

اگر به جای دوستان دهخدا بودم، بیشتر با او درباره لغت نامه اش صحبت و همکاری می کردم و از تبحّر او در ادبیات بیشتر استفاده می بردم. سعی می کردم زمان بیشتری را با او باشم تا از گنج وجود او بیشتر استفاده کنم که بعدها از نبود او حسرت نخورم. مردی بزرگ که لغت نامه ای بزرگ برای ما به یادگار گذاشت. باشد که با استفاده از واژگان زبان پارسی زحمات او ارج بنهیم.

2. واژه های زیر را به ترتیب حروف الفبا مرتّب کنید، سپس با استفاده از آنها، یک بند درباره ی یکی

از نام آورانی که می شناسید، بنویسید

پایداری، جمع آوری، تحقیق، اندیشمندان، یادگار، آثار، تأثیرگذار، جاودانگی

جواب: آثار، اندیشمندان، پایداری، تأثیرگذار، تحقیق، جاودانگی، جمع آوری، یادگار

دهخدا برای آثاری که داشت بسیار تحقیق کرده بود بخاطر همین این آثار تاثیرگذار در بین مردم جاودانگی پیدا کرد و بسیار تاثیرگذار شد و تبدیل به یک یادگاری در دست مردم شد لغت نامه او یادگار زحمات دهخدا بود و اندیشمندان نیز اعتراف میکنند که نام او پایداری محکمی در تاریخ خواهد داشت.

گام به گام سایر صفحات درس رنج هایی کشیده ام که مپرس

برچسب شده در: