در این نوشته با جواب نگارش صفحه 84 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 84 نگارش ششم

1. با استفاده از جان بخشی، برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید.

زبان سبز: شعر زیبای خلقت با زبان سبز طبیعت سروده شده است

باغچه: درخت زیبای باغچه در پاییز رنگ دیگری به خود می گیرد

چمنزار: چمنزار زرد مانند این است که پاییز گریه می کند

2. تصویر زیر را در یک بند توصیف کنید. از جان بخشی برای زیباتر شدن توصیف خود استفاده کنید.

جواب نگارش صفحه 84 نگارش ششم

برکه ای آبی پاک و درختانی سرسبز و روستایی پر از زندگی و کارخانه ای که با این همه زیبایی  ناسازگار است

3. تصوّر کنید در یک باغ پرگل ایستاده اید و چهچه ی بلبل هم به گوش می رسد. گفت وگوی خیالی میان بلبل و گل را در یک بند بنویسید.

درخت به بلبل گفت امروز تو را در باغ ندیدم . بلبل پاسخ داد به باغ همسایه و به دیدار غنچه نشکفته  گل سوسن رفته بودم

برچسب شده در: