در این نوشته با جواب نگارش صفحه 92 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 92 نگارش سوم

1- بندهای زیر را بخوان و به ارتباط جمله ی اول بند با بقیه ی جمله ها توجه کن. آیا بقیه ی جمله های بند در تکمیل جمله ی اول، نوشته شده اند؟

الف) هیچ وقت خاطرهی اولین روز مدرسه را فراموش نمی کنم. آن موقع، هفت ساله بودم. به خاطر دارم که یک روز صبح زود دست در دست بابا به مدرسه رفتم. مدرسه یک حیاط بزرگ و قدیمی داشت و پر از بچه های قد و نیم قد بود. همین قدر یادم هست که صف بچه ها تشکیل شد و من در صف کلاس اولی ها قرار گرفتم.

ب) آلودگی هوا دلایلی دارد. در شهرهای بزرگ، هوا آلوده است. من در روستا زندگی می کنم. هوای روستا تمیز است. روستا کارخانه ی صنعتی ندارد. دیروز همراه دوستم به یکی از باغ های اطراف روستا رفتیم. تعداد زیادی درخت در آن باغ بود. درختان هوا را تمیز می کنند.

جواب:در بند «ب» جمله های بند در تکمیل جمله اول نیستند.

2- یکی از بندهایی که خواندی، خوب نوشته نشده است. همان طور که متوجه شدی، جملات آن بند، جمله ی اول را توضیح نمیدهند. حالا تو دوباره آن را بنویس. دقت کن جمله هایی که مینویسی، جمله ی اول بند را تکمیل کنند.

آلودگی هوا دلایلی دارد. در شهر های بزرگ به دلیل تردد بالای وسایل نقلیه و کارخانه های صنعتی در اطراف شهر ها هوا آلوده است. اما در مقابل در روستا ها به دلیل اینکه کارخانه های صنعتی وجود ندارند و حجم وسایل نقلیه کم است و همچنین به دلیل وجود تعداد زیادی باغ و درخت هوای پاکیزه و سالمی دارد.

برچسب شده در: