در این نوشته با جواب نگارش صفحه 92 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 92 نگارش پنجم

با توجّه به آموخته های درس، داستان شعر «کار و تلاش» را به نثر ساده، بنویسید.

سلیمان در راه، مورچه ای را دید که با زحمت پای ملخی را تکان می داد و از سنگینی آن در سختی بود و باد، او را چون پر کاه تکان میداد . چنان سعی و تلاش می کرد که متوجه کسی نبود.

سلیمان با عصبانیت به او گفت: ای فقیر نادان، از ملک سلیمان خبر نداری؟ از این پس به قصر پادشاهی بیا و هر چه می خواهی از سفره ها بخور. چرا باید تمام عمر خود را به سختی زحمت بکشی و بارهای سنگین ببری؟ اینجا راه است و مردم از آن عبور می کنند، مبادا در زیر پای آن ها کشته شوی. این بار سنگین را بیهوده نکش و برای جسم خود این قدر، جانت را آزار نده.

مورچه گفت: با مورچه ها از غذا صحبت نکن زیرا آن ها قناعت را از غذا بیشتر دوست دارند. ما به هیچ کس نیاز نداریم، چون که خودمان هم توشه و هم انبار داریم. من به راحتی پس از این رنج امید دارم و این پای ملخ را با گنج های بسیار اگر دوست داری برای همیشه، موفق باشی، از مورچه رسم بردباری را بیامور. راهی را که مانعت است را نرو و کاری را که انسان های باهوش به تو می خندند را نکن. عاقل باش و تدبیر داشته باش و کار امروز را به فردا نینداز. تا جوان هستی، تلاش کن که مایه سرافرازی در پیری است.

برچسب شده در: