در این نوشته با جواب نگارش صفحه 93 نگارش چهارم همراه شما هستیم

جواب نگارش صفحه 93 نگارش چهارم

متنی بنویسید که چهار بند داشته باشد. موضوع کلّی متن، «مادر» است. ابتدا بند مقدّمه را بنویسید. موضوع کلّی «مادر» به دو موضوع کوچک تر زیر تقسیم شده است، آنها موضوع هر یک از دو بند بعدی متن هستند. در پایان، بند نتیجه گیری را بنویسید.

موضوع: مادر

بند دوم: مهربانی مادر

بند سوم: زحمت های مادر

خداوند به ما مهربانی کرده و فرشته ای مهربان برایمان فرستاده که اگر نبود وجود ما هم بی معنی می شد؛ نام این فرشته ی با عظمت مادر است که مهربانی هایش حدی ندارد و بدون هیچ توقعی تمام عمر برای ما زحمت می کشد.

این فرشته مهربان همیشه مراقب ماست و خیلی وقت ها از حق خودش می گزرد تا بچه هایش یعنی ما شاد باشیم؛ بدخلقی های مان را تحمّل می کند و زمان بیماری با مهربانی مراقب ماست

صبح زود تر از همه بیدار می شود تا بهترین صبحانه را برای ما اماده کند و در طول روز با عشق برای ما غذا می پزد و شب ها دیرتر از همه به خواب می رود تا قبل از خواب برای مان قصه بگویید

برای وجود این فرشته فداکار باید سپاسگزار خالق باشیم و دست هایش را به خاطر تمام سختی هایش ببوسیم؛ اگر لحظه به نبود مادر فکر کنیم دیگر هرگز نمی توانیم او را اذیت کنیم. «دوستت دارم مادر»