در این نوشته با جواب نگارش صفحه 97 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 97 نگارش سوم

این بند را کامل کن.

موضوع: پرچم

پرچم ایران سه رنگ دارد که سبزی آن نشانه سرسبزی و طراوت کشور ما می باشد، سفیدی آن نشان صلح و دوستی در کشور ماست و سرخی آن یادآور خون پاک و بی ریای شهدای عزیز کشور ماست. پرچم ایران هنگامی که بر افراشته می شود احساس غرور و شور و شعف در ما ایجاد می شود و ما را سربلند می سازد. هنگامی که پرچم ایران را می بینیم به احترام آن بر می خیزیم و آن را با غرور سرشار از بوسه می کنیم.

برچسب شده در: