در این نوشته با جواب نگاه کن و بگو صفحه 17 فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب نگاه کن و بگو صفحه 17 فارسی سوم

image 654

بچه های محله، خرابی روی دیوار مسجد را می بینند.

به پدر و مادرشان اطلاع می دهند.

آن ها، همراه با پدر از مغازه رنگ فروشی مقداری رنگ می خرند.

و با کمک هم دیوار را تعمیر و طرح زیبایی روی آن نقاشی می کنند.

برچسب شده در: