در این نوشته با جواب همخوانی کنیم صفحه ۱۰ هدیه ششم همراه شما هستیم.

جواب همخوانی کنیم صفحه ۱۰ هدیه ششم

تو خدای بی شریکی تو یگانه ای و دانا
تو چه خوب ومهربانی تو که پاکی و توانا
تو در آنزمان که نامی ز جهان نبود بودی
تو بگوش ابر خواندی که از آسمان ببارد
تو به آفتاب گفتی به زمین قدم گذارد
تو به چشمه یاد دادی ز دل زمین بجوشد
به گیاه تشنه گفتی که از آب آن بنوشد
تو سپرده‌ای به شبنم که ببرگ گل نشیند
به خزان اجازه دادی که گل از چمن بچیند
به هزار نقش زیبا گل وسبزه را کشیدی

– در شعر به کدام صفات خداوند اشاره شده است؟


بی‌نظیر، یگانه، دانا، خوب، مهربان، پاک و توانا و همچنین قوی و قدرتمند بودن خداوند که همه چیز تخت فرماناوست و او آفرینندهٔ تمام‌زیبایی‌ها و خالق تمام هستی است.


– پیام شعر را در چند جمله برای دوستانتان بیان کنید.


اینکه خداوند، یکتا و بی‌نظیر است و همه چیز تحت قدرت و اختیار اوست و خداست که همه چیز را زیبا خلق کرده، بنابراین وظیفه‌ی ما این است که در مقابل این همه خوبی شکرگزار او باشیم.

برچسب شده در: