در این نوشته با جواب هم اندیشی کنید صفحه 22 جامعه شناسی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب هم اندیشی کنید صفحه 22 جامعه شناسی دوازدهم

شما وضعیت قانون گرایی و قانون گریزی در جامعه ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا زندگی اجتماعی فقط با قوانین رسمی سامان می یابد یا قواعد دیگری هم وجود دارند؟ آیا می توانید برخی از این قواعد غیررسمی را نام ببرید؟

الف) قانون گریزی یکی از مسائل اجتماعی جامعه ایران است که در سطوح مختلف (نظام اجتماعی – کنش اجتماعی) قابل مشاهده است . اگرچه نهاد های رسمی جامعه پذیری مانند آموزش و پرورش به آموزش قانون گرایی توجه دارند اما این مسأله به عوامل متعددی مرتبط است مانند: ضعف کنترل اجتماعی، بی اعتمادی اجتماعی، ناسازگاری قوانین، عملکرد نظام سیاسی و …

ب) ارزش ها و هنجارهای اجتماعی می تواند در قالب عرف، سنت، رسوم اجتماعی، مناسک و … نمودار شوند .