در این نوشته با جواب هم فکری کنید صفحه 57 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب هم فکری کنید صفحه 57 مطالعات سوم

1- شعر خانه را بخوانید. خانه کدام نیازهای ما را برآورده می کند؟ در این شعر، کدام نیازها بیان شده است؟

داشتن جایی که اعضای خانواده به گرمی دور هم جمع شوند، از گرما و سرما حفظ شوند، سرپناه امنی است که اعضای خانواده در آن احساس آرامش کنند.

٢- به غیر از این نیازها چه نیازهای دیگری به فکر شما می رسد؟

نیاز به عبادت، استراحت، محبّت، گفت وگو و مشورت و …

3- استفاده از رسانه ها مانند تلویزیون، گوشی تلفن همراه و… در خانه چه شرایطی دارد؟

مدت زمان معینی برای استفاده از آن ها در نظر گرفته شده است، زمان ابتدایی استفاده از آن ها در روز و زمان پایانی استفاده از آن ها تا حدود ساعت 10 شب است.

4- به نظر شما استفاده از این رسانه ها چه اثری بر روابط خانوادگی دارد؟

اگر به درستی از این رسانه ها و در مدت معینی استفاده بشود، اثرات مثبت دارد و باعث هماهنگی در خانواده می شود، باعث نظم ولو ساده ترین نظم می شود. اما اگر بدون برنامه ریزی باشد، احترام افراد خانواده زیر سوال می رود و در بین افراد خانواده دلخوری پیش می آید.