در این نوشته با جواب هم فکری کنید و بگویید صفحه 40 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب هم فکری کنید و بگویید صفحه 40 مطالعات سوم

به تصویر ها نگاه کنید و به ترتیب شماره ها بگویید هر تصویر چه چیزی را نشان می دهد؟

image 33

1- گوسفندان در چراگاه می چرند.

2 و 3- ما از شیر و گوشت آن ها استفاده می کنیم.

image 32

– از گیاه پنبه و پشم گوسفندان می توان نخ تهیه کرد.

2- در کارخانه ی نخ ریسی از گیاه پنبه و پشم گوسفندان نخ تهیه می شود و نخ را به صورت دوک در می آورند.

3- دوک را به کارخانه ی پارچه بافی می فرستند و در کرخانه ی پارچه بافی از نخ، پارچه می بافند.

4- از پارچه ها لباس تهیه می شود و لباس برای فروش به فروشگاه فرستاده می شود.

image 35

در تصویر (1)، کشاورزان به کمک خانواده هاشان در حال کاشت برنج در شالیزار هستند.

در تصویر (۲)، کشاورزان به کمک خانواده هایشان در حال برداشت گندم از زمین های کشاورزی هستند.

در تصویر (۳)، کشاورزان در حال جدا کردن دانه های برنج و گندم از ساقه های آن و جدا کردن سبوس از دانه های برنج هستند.

در تصویر (۴)، کشاورز در حال تبدیل گندم به آرد است.

در تصویر (۵)، آنهاهمراه خانوادهی خود از غذایی که با محصولات کشاورزی شان درست کرده اند، می خورند.

image 34

ابتدا درختان جنگ قطع می شود و با انتقال به کارخانه ی چوب بری، تنه های درخت به الوار تبدیل می شود. پس از به کار گرفتن ابزار های مختلف و الوار ها  در کارگاه ها و کارخانه های مربوطه، فرآورده های چوبی مثل نیمکت و میز و … درست می شود.

ابتدا سنگ آهن از درون معادن استخراج می شود. سپس با انتقال به کارخانه ی ذوب آهن ورقه های فلزی تهیه می شود که با انتقال این ورقه ها به کارخانه های تولید وسایل مختلف، وسائلی همچون درب، دوچرخه و … تولید می شود.

image 36

ابتدا نفت را از چاه نفت استخراج می کنند و پس از طی مراحلی به کمک بشکه های نفت آن ها را به کارخانه می فرستند. در کارخانه نفت خام، به همراه مواد دیگر مخلوط می شود. نفت خام پس از تغییرات به وسایل مختلف تبدیل می شود.