در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 101 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 101 نگارش سوم

1- از روی سرمشق زیر، با خطِ خوش بنویس.

خدا، چنان کُن که فرجام کار                 تو خشنود باشی و ما رستگار

2- آرزوی خود را در یک جمله بنویس.

به امید روزی که حال دلِ همه خوب باشد. الهی آمین

3- کلمه های زیر را به ترتیب حروف الفبا، با خط راست به هم وصل کن.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 101 نگارش سوم

برچسب شده در: