در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 104 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 104 نگارش ششم

2. برای جدول زیر، سؤالات مناسب طرح کنید.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 104 نگارش ششم

1) درختی است بسیار بلند

2) به معنای مرتّب و منظم و مزیّن

3) به معنای روشن شده

4) به معنای روشنایی و نور

5) مخالف راست آزمایی

6) به معنای با ارزش و قیمتی

برچسب شده در: