در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 106 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

1- از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید

کودکی گفت من چه کار کنم        تا به آن کار افتخار کنم

گفتمش علم و معرفت آموز      تا شب محنت تو گردد روز

2- هر دسته از کلمه ها را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 106 نگارش چهارم