در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 21 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 21 نگارش ششم

2. با توجّه به جدول الف، حروف را جایگزین نمادها کنید و واژه های به دست آمده را بنویسید

پاسخ بصورت زیر خواهد شد:

جواب هنر و سرگرمی صفحه 21 نگارش ششم

برچسب شده در: