در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 22 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 22 نگارش چهارم

1- از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.

به نام خداوند جان آفرین                     حکیم سخن در زبان آفرین

2- خانه های جدول را به دلخواه با کلماتی از متن درس، پر کنید.

حالا با کلمات هر ردیف یک جمله بسازید؛ به طوری که هر سه کلمه در آن جمله به کار رفته باشد.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 22 نگارش چهارم
جواب هنر و سرگرمی صفحه 22 نگارش چهارم

ردیف اوّل : الاغ  –  گندم  –  علف

ردیف دوم : پسر  –  نشانی  – حاکم

ردیف سوم: پا  –  چشم  –  معذت

جمله اوّل : الاغ در حالی که کیسه ی گندمی بر پشت خود داشت، علف های کنار جادّه را می خورد.

جمله دوم : پسر با خوشحالی نشانی حاکم را برای دریافت جایزه از مرد پرسید.

جمله سوم: با توجّه به اینکه مرد الاغی با پایی لنگ و چشمی کوری داشت از حاکم معذرت خواهی کرد.

گام به گام قسمت های دیگر درس راز نشانه ها