در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 23 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 23 نگارش سوم

1- از روی سرمشق زیر، با خطِ خوش بنویس.

فضای زندگی گر پاک باشد                 در آن نسل بشر چالاک باشد

2- جمله های ناتمام زیر را کامل کن.

– برای گردش علمی به دامنه ی کوهی رفتند.

– ما انسان ها علاوه بر خانه، باید محله و شهر خود را هم پاکیزه نگه داریم.

– هوای آلوده باعث بیماری می شود.

3- با توجه به محیط اطراف خود، جدول زیر را کامل کن.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 23 نگارش سوم
جواب هنر و سرگرمی صفحه 23 نگارش سوم

برچسب شده در: