در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 28 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 28 نگارش سوم

1- از روی سرمشق زیر، با خطِ خوش بنویس.

چو نیکو منش باشی و بردبار                   نگردی به چشم خردمند، خوار

2- دو جمله بنویس که در آن ها دو کلمه ی «این» و «آن» آمده باشد.

این: این کتاب ها خواندنی است.

آن: آن کتاب را از روی میز برداشتم.

3- جدول زیر را کامل کن.

1- ………… آلودگی صوتی ایجاد نمی کنم.

2- …………. صدای بلند را دوست نداری.

3- ما در کلاس ساکت هستـ ـــ ــــ .

4- او آرام صحبت می کنـ ــــ .

5- …………. در حیاط بی سر و صدا بازی می کنید.

6- ……….. با صوت خوش، قرآن می خوانند.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 28 نگارش سوم
جواب هنر و سرگرمی صفحه 28 نگارش سوم

جواب:

1- من

2- تو

3- هستیم

4- می کند

5- شما

6- آن ها

برچسب شده در: