در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 35 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 35 نگارش سوم

1- از روی سرمشق زیر، با خطِ خوش بنویس.

راستی را پیشه ی خود کُن مُدام      تا شوی در هر دو عالم، نیک نام

2- این دو بلدرچین، مشغول صحبت کردن هستند. فکر می کنی به هم چه می گویند؟ در دو جمله بنویس.

بلدرچین اول: فصل درو آغاز شده است.

بلدرچین دوم: باید از لانه و جوجه هایمان محافظت کنیم.

3- چهار کلمه از درس، در این جدول قرار دارد. آن ها را پیدا کن بنویس.

image 166
جواب هنر و سرگرمی صفحه 35 نگارش سوم

تعجّب، صحرا، تصمیم، مادر

برچسب شده در: