در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 40 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 40 نگارش سوم

1- از روی سرمشق زیر، با خطِ خوش بنویس.

تا  توانی دلی به دست آور دل شکستن، هنر نمی باشد

2- جمله ای از درس را که به فداکاری «حسین فهمیده» اشاره کرده است، بنویس.

جواب: محمدحسین فهمیده نوجوان فداکاری بود که نارنجک به کمر بست و در زیر زنجیر های تانک دشمن، جان خود را فدا کرد تا از پیشروی آن ها به سوی خاک ایران جلوگیری کند.

3- به موش کور کمک کن، تا پاسخ های درست را جلوی هر در بنویسد. به ایت ترتیب، درها باز می شوند. وقتی موش به سطح زمین رسید، باید اولین حرف کلمه های نوشته شده را کنار هم بگذارد و کلمه ی رمز را پیدا کند. وقتی آخرین در باز شد، به موش کمک کن و آن را روی پرچم بنویس.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 40 نگارش سوم
جواب هنر و سرگرمی صفحه 40 نگارش سوم

برچسب شده در: