در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 41 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 41 نگارش چهارم

1- از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.

دست در دست هم دهیم به مهر               میهن خویش را کنیم آباد

2- جدول را کامل کنید. برخی از خانه های جدول، حرف رمز دارند. حروف رمز را به ترتیب شماره های آن در خانه های زیر قرار دهید تا کلمه ی مورد نظر به دست آید.

1) سختی            2) مخالف قهر      3) مانند گل          4) شکیبایی

5) کسالت آور      6) صبح زود        7) ازجنس فولاد     8) غمگین و ناراحت

9) تنومند و قوی     10) موفقیت

جواب هنر و سرگرمی صفحه 41 نگارش چهارم
جواب هنر و سرگرمی صفحه 41 نگارش چهارم

گام به گام صفحات دیگر درس آرش کمانگیر