در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 44 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 44 نگارش سوم

1- از روی سرمشق زیر، با خطِ خوش بنویس.

نابرده رنج، گنج میسّر نمی شود      مزد آن  گرفت، جان برادر که کار کرد

2- جمله های نامرتی را مرتب کن.

الف) فکر – ما – در – باشیم –  باید – هم – به – دیگران – زندگی

ما باید در زندگی، به فکر دیگران هم باشیم.

ب) محبت – با – شما – کنید – به – مهربان – دیگران – تا – نیز – آن ها – باشند.

به دیگران محبت کنید تا آن ها نیز با شما مهربان باشند.

3- جدول زیر را کامل کن.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 44 نگارش سوم
جواب هنر و سرگرمی صفحه 44 نگارش سوم

برچسب شده در: