در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 45 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 45 نگارش پنجم

2. به نظر شما هر یک از جمله های زیر، چه پیامی دارد؟

جمله : سرود ملّی، خلاصه و فشرده‌ی افتخارت، عظمت ها و خواسته های یک ملّت است.

پیام : ارزش و اهمّیّت سرود ملّی و لزوم احترام به آن‌ها

جمله : میهن دوستان تا آخرین قطره‌ی خون، در برابر دشمن پایداری خواهند کرد.

پیام : حفاظت ار وطن و ایستادگی در برابر دشمن با تمام توان

جمله : صدای سرود زاغ بورها، سکوت کویر را شکست.

پیام : عشق به وطن

3. با توجّه به واژه های داخل جدول، به سؤالهای زیر، پاسخ دهید.

الف) کلمه‌ی بین کلمه‌ی «حمله ور» و «برافراشته» را بنویسید.

تخت جمشید

ب) سمت چپ واژه‌ی «عظیم» چه واژه ای است؟

با

پ) واژه‌ای را که بالای واژه‌ی «گذرگاه» است، بنویسید.

عظمت

ت) زیر واژه‌ی «سپاه» چه واژه ای قرار دارد؟

و

ث) بعد از واژه‌ی «برافراشته» چه واژه‌ای است؟

شکوه

ج) بالای واژه‌ی «یکسان» چه واژه ای است؟

خیره کننده اش

چ) آخرین واژه‌ی سطر اوّل چیست؟

مرکز

ح) واژه‌‌ی سمت راست کلمه‌ی «اجازه» را بنویسید.

فرمانروایی

خ) زیر واژه‌ی «لحظه» چه واژه‌ای است؟

این

د) واژه‌ای که با کلمه‌ی «سر» شروع می شود، چیست؟

سرزمین

ذ) فعلی را که داخل جدول وجود دارد، پیدا کنید و بنویسید.

بود

ر) واژه هایی را که به دست آوردید، به ترتیب کنار هم قرار دهید و جمله‌ی به دست آمده را بنویسید.

تخت جمشید با عظمت و شکوه خیره کننده اش مرکز این سرزمین بود.

گام به گام قسمت های دیگر درس دفاع از میهن

برچسب شده در: