در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 46 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 46 نگارش چهارم

1- از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.

کودکان، این زمین و آب و هوا                       این درختان که پر گل و زیباست

باغ و بستان و کوه و دشت همه                    خانه ی ما و آشیانه ی ماست

2-درجدول زیر هر کلمه با نشانه ی آخر کلمه ی قبل شروع می شود. با کمک کلمه های درس این کار را ادامه بده و جدول را کامل کن.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 46 نگارش چهارم