در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 51 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 51 نگارش سوم

1- از روی سرمشق زیر، با خطِ خوش بنویس.

یاس، بوی حوض کوثر می دهد      عطر اخلاق پیمبر می دهد

2- برای این کلمه، طوری نقطه بگذار که سه کلمه ساخته شود. سپس جمله ای بنویس که هر سه کلمه در آن باشد.

بابک، بانک، تانک

بابک در بانک عکس یک تانک را روی دیوار دید.

3- جدول را کامل کن.

1) آنچه می نوشیم.

2) برف بود که وسطش آب شد.

3) نام این درس.

4) سیب که آخرش را خوردیم.

5) من و تو.

6) کویر را پوشانده است.

7) هنگام افسوس و درد گفته می شود.

8) اولّین ماه زمستان.

جواب:

1) آب

2) بف

3) پیراهنِ بهشتی

4) سی

5) ما

6) شن

7) آه

8) دی

جواب هنر و سرگرمی صفحه 51 نگارش سوم
جواب هنر و سرگرمی صفحه 51 نگارش سوم

برچسب شده در: