در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 56 نگارش ششم همراه شما هستیم.

2. مانند نمونه واژه ها را با فلش به هم وصل کنید و یک جمله بسازید.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 56 نگارش ششم
جواب هنر و سرگرمی صفحه 56 نگارش ششم

گام به گام سایر صفحات درس دریاقلی

برچسب شده در: