در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 60 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 60 نگارش چهارم

1- از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.

هر روز و هر شب چون باغبانی               مشغول کار است با مهربانی

از تابش این خورشید خندان            سرسبز و زیباست باغ دبستان

2-در متن درس، کلمه هایی را پیدا کنید که با نشانه های داخل بادبادک آغاز شوند؛ آنها را در دنباله های بادبادک ها بنویسید.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 60 نگارش چهارم

الف) س: 6 حرفی: سختی ها

5 حرفی: ساختن

7 حرفی: سرگردان

ب) ک: 6 حرفی: کنجکاو

8 حرفی: کودکستان

7 حرفی: کودکانه

گام به گام صفحات دیگر درس باغچه ی اطفال